วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

ทำง่ายๆ..บอกต่อๆ..ได้บุญ เคล็ดการทำน้ำมนต์ด้วยตัวเอง “หลวงปู่เงิน” ท่านบอก.. แก้สิ่งอัปมงคล โดนธรณีสาร คุณไสย ดีนักแล

เคล็ดอาราธนาทำน้ำมนต์รดเแก้สิ่งอัปมงคล

หลวงปู่เงิน กตสาโร วัดเกาะแก้ว พิจิตร

สิ่งที่ต้องเตรียมคือ

๑.สายสิญจน์

๒.น้ำเปล่าที่สะอาด บางท่านอาจใช้น้ำมนต์วัดดังเช่นวัดสุทัศน์ ผสมด้วยก็ได้

๓.ขันและพานรอง

๔.ดอกไม้ ๕ดอก

๕เทียน ๕เล่ม

๖. ธูป๙ดอก

๗.กรวยดอกไม้๕ดอก

ให้นำน้ำใสชันวางบนพานรองหน้าพระประธานของบ้าน (หากมีเหรียญทำน้ำมนต์หรือพระกริ่งให้ใส่ลงในขันด้วยยิ่งดี)เอาสายสิญจน์วนที่มือพระประธานของบ้าน แล้ววนมาพันตรงขันน้ำมนต์และพานรอง ดอกไม้ให้ใส่ไว้ในถาดพร้อมกรวย ให้จุดเทียน๕เล่ม ก่อนแล้วจุดธูป๙ดอก บูชาพระรัตนตรัยดังนี้

(นมัสการพระรัตนตรัย)

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (สวด ๓ จบ)

(ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

(บูชาพระรัตนตรัย)

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยการสักการะนี้)

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมเจ้าด้วยการสักการะนี้)

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

(ข้าพเจ้าขอบูชาพระสังฆเจ้าด้วยการสักการะนี้)

(กราบพระรัตนตรัย)

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวัณตัง อภิวาเทมิ

(พระผู้มีพระภาคเจ้า เป็นพระอรหันต์ ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน)

(กราบ)

สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นมัสสามิ

(พระธรรม เป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม)

(กราบ)

สุปฏิปัณโณ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังณะมามิ

(พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์)

(กราบ)

 

(ไตรสรณคมน์)

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

(ข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

( แม้ครั้งที่สองข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

( แม้ครั้งที่สามข้าพเจ้าขอถือเอา พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งที่ระลึก)

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ

สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ (อ่านว่าวิญญูฮีติ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะ ปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

เสร็จแล้วเอาธูปปัก แล้วตั้งอธิษฐานต่อหน้าพระว่า

ลูกชื่อ ………. นามสกุล…………ขอตั้งจิตเคารพนบน้อมแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าทุกๆๆพระองค์ พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั่วสกลสหาโลกธาตุ พรหมเทพเทวดา ครูบาอาจารย์ทั้งหลายได้โปรดเชิญเสด็จทำน้ำพระมนต์นี้ให้แก่ลูกเพื่อให้ลูกพ้นจากสิ่งอัปมงคล เสนียดจัญไรทั้งด้วยเทอญ

แล้วหยิบสายสิญจน์มานั่งบริกรรมภาวนาพระคาถานี้

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธธัสสะ (๓จบ)

นะ มิโตเยวะ พรหมเมหิ นะระเทวาหิ สัพพะทา นะทันโต สีหะนาทังโย นะทันตัง ตังนะมามิหัง

โม โมหันจะ ทะมะโตสัตเต โมหะชิเต อะการะยิ มหาชาเตธัมมะจารี โมหะชิตังนะมามิหัง

พุท พุชฌิตวา จะตุสัจจานิ พุชฌาเปติ มะหาชะนังพุชฌาเปนตัง สิวัง มัคคัง พุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง

ธา ธาติ ราเคจะ โทโสจะ ธาติ โมเห จะปาณนัง ธาตาสะวัง มะหาวี รัง ธาตะกะเลสัง นะมามิหัง

ยะ ยะโณโสสัพพาปาเปหิ ยะโณ สัคคา ปะติฏฐิโต ติเร นิพพานะ

สังขาเด ยะขะญานัง นะมามิหัง

ขอบารมีสมเด็จพระพุทธเจ้าทั้ง๕พระองค์จงเสด็จมาเสกน้ำพระพุทธมนต์ให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกกำจัดภัยและสิ่งอุบาทว์อัปรีย์เสนียดจัญไรให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิด

แล้วให้สวดพระคาถาสะเดาะพระเคราะห์ดังนี้

นะระเทวะคุรุง ภะวะปาระคะตัง

นะระเทวะปิยัง ภะวะสันติกะรัง

นะระเทวะปะสังสิตะพุทธะวะรัง

นะระเทวะสุภัง ปะณะมามิ ชินังฯ

๐ วะระโพธิทุเม ทุมะราชะวะเร

สุนิสินนะมะตุล๎ยะคุโณ สุคะโต

อะติโฆระตะเร พะหุมาระพะเล

สุชินาติ ชิโน ปะณะมามิ ชินังฯ

๐ กะรุณายุตะสีตะมะนัง สุคะตัง

วะระญาณะปะภายะตะมัง วิหะตัง

สะนะรามะระโลกะหิตัง อะสะมัง

กะรุณานิละยัง ปะณะมามิ ชินังฯ

๐ ปะระทุกขะนุทัง ปะระโภคะกะรัง

ปะระโสกะนุทัง ปะระสิทธิกะรัง

ปะระสัตตะหิตายะ ทะเม กุสะลัง

ปะระโลกะหิตัง ปะณะมามิ ชินังฯ

๐ นะระมัชฌะสุภัง มะรุมัชฌะ

สุภัยยะติมัชฌะสุภัง กุสะเล กุสะลัง

นะระอัตถะกะรัง มะรุอัตถะกะรัง

ติภะวัตถะกะรัง ปะณะมามิ ชินังฯ

๐ กะระวีกะสะรัง วะระพ๎รัห๎มะสะรัง

อะติวัคคุสะรัง สะวะนียะสะรัง

วะระพุทธะวะรัง วะระธัมมะวะรัง

นะระเทวะหิตัง ปะณะมามิ ชินังฯ

๐ วะระสีสะทะทัง วะระจักขุทะทัง

วะระปุตตะทะทัง วะระทาระทะทัง

วะระรัชชะทะทัง วะระสาระทะทัง

วะระกามะทะทัง ปะณะมามิ ชินังฯ

๐ สุปะติฏฐิตะปาทะตะลัง สุคะตัง

วะระลักขะณะรัญชิตะปาทะตะลัง

มุทุทีฆะวะฏังคุลิตามพะนะขัน

อะติตุงคะนะขัง ปะณะมามิ ชินังฯ

๐ สุวิสุทธะวะรัง สุคะตัง อะมะลัง

อะวิสุทธะชะนัสสะ สุโธตะกะรัง

อะติอันธะชะนานะมะนันธะกะรัง

ปะริปุณณะปะภัง ปะณะมามิ ชินังฯ

เมื่อเสร็จ พระคาถานี้แล้วจะ รอจนเทียนดับหมด จักสวดมนต์บางบทด้วยสวดพระคาถา พาหุง ชินบัญชร ก็ได้หรือหากไม่รอก็ปล่อยให้เทียนและธูปดับ ส่วนดอกไม้ และกรวยใส่พาน ถวายพระ แล้ว ให้ขอน้ำพระพุทธมนต์ด้วยคำนี้

เสสัง มังคะลัง ยาจามิ ข้าพระพุทธเจ้าขอคืนเศษเหลือน้ำทิพย์อันเป็นมงคลนี้ แล้วอาราธาองค์พระกริ่งขึ้นจากน้ำแล้วนำน้ำนั้นไปใช้ผสมรด อาบ กิน สะเดาะเคราะห์ต่อชะตา รักษาโรคภัยไข้เจ็บ และเจริญด้วยสิริอายุ วรรณะพละแล้วแต่เราขอจากน้ำมนต์เถิด

เคล็ดนี้หลวงปู่เงิน กตสาโร ท่านได้ใช้ทำน้ำมนต์ให้แก่ญาติโยมที่มาขอพึ่งบารมีท่านเสมอมา ท่านได้ถ่ายทอดผมก็นำมาลงไว้เพื่อเป็นวิทยาทาน หากท่านใดจะนำไปใช้เมื่อได้ผลดีให้ทำบุญถวาย หลวงปู่เขียน สำนักขุนเณร และหลวงปุู่เงิน กตสาโรที่ได้มอบวิชาให้เป็นวิทยาทานด้วย