วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

บทสวดมนต์ยามเช้า เพื่อการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสและชีวิตที่ดี

บทสวดมนต์ยามเช้า เพื่อการเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสและชีวิตที่ดี

บทสวดเช้า ตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถรวมสมาธิ ได้ดีมาก ๆ สวดมนต์เช้า เป็นช่วงเวลาดี ๆ ที่เราจะได้ทำการสวดมนต์ตอนเช้า เพื่อเริ่มต้นวันดี ๆ ทั้งจากการทำงาน การเรียน หรือ ทำกิจกรรมต่าง ๆ วันนี้มาดู ตื่นเช้าพร้อมเริ่มต้นเช้าวันใหม่ ๆ กับ บทสวดมนต์เช้า สวดมนต์เช้าแปล พร้อมแผ่เมตตา บทสวดมนต์ตอนเช้า อีกทั้งการ สวดมนต์เช้าเย็น สามารถนำมาเป็นกิจกรรมครอบครัวได้อีกด้วย ได้ทั้งบุญ แล้วยังได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวอีกด้วย

สวดมนต์เสริมสิริมงคล บทสวดมนต์ตอนเช้า บทสวดตอนเช้า จิตใจสงบ

 • สวดมนต์เช้าวันพระ บทสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย
 • คำบูชาพระ
 • คำนมัสการพระรัตนตรัย
 • คำอาราธนาศีล 5
 • คำนมัสการพระพุทธเจ้า
 • ไตรสรณคมณ์
 • สมาทานศีล 5
 • คำขอขมาพระรัตนตรัย
 • บทสวดอิติปิโส
 • คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง
 • บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล
 • สวดมนต์เช้าแผ่เมตตาสั้น ๆ คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์
 • คาถาแผ่เมตตาพรหมวิหารสี่
 • สวดมนต์เช้าชินบัญชร แผ่เมตตา

สวดมนต์เช้าวันพระ บทสวดมนต์ บทสวดตอนเช้า บูชาพระรัตนตรัย บทสวดเช้า

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา

พุทธัง ภะคะวังตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม

ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

คำบูชาพระ บทสวดเช้า

อิมินา  สักกาเรนะ  พุทธัง  อะภิปูชะยามิ

อิมินา  สักกาเรนะ  ธัมมัง   อะภิปูชะยามิ

อิมินา  สักกาเรนะ  สังฆัง   อะภิปูชะยามิ

คำอาราธนาศีล 5

มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ

ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

คำนมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (ว่า 3 หน)

ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส เป็นผู้ตรัสรู้ด้วยพระองค์เอง โดยชอบ

ไตรสรณคมณ์

พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระนัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆัง สะระนัง คัจฉามิ

ข้าพเจ้าขอเข้าถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ที่ระลึก แม้ครั้งที่ 1 แม้ครั้งที่ 2 แม้ครั้งที่ 3