วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

บทสวดมนต์สำหรับเด็ก

บทสวดมนต์สำหรับเด็ก

โดย

อาจารย์สุภัชชา พันเลิศพาณิชย์

(กระต่ายใต้เงาจันทร์)

วิธีปฏิบัติแสดงความเคารพ

ประนมมือ , ไหว้ , กราบ

ประนมมือ  คือการกระพุ่มมือทั้งสองประนมลักษณะคล้ายดอกบัวตูมตั้งไว้ระหว่างอกเวลาสวดมนต์หรือฟังพระสวดเทศน์

ไหว้  คือการยกมือที่ประนมแล้วดังกล่าวขึ้นพร้อมกับก้มศีรษะลงเล็กน้อย  ให้มือประนมจรดหน้าผาก  ที่หัวแม่มือทั้งสองอยู่ในระหว่างคิ้วใช้แสดงความเคารพในขณะนั่งเก้าอี้หรือยืนอยู่

กราบ  คือกราบลงกับพื้น  ด้วยเบญจางคประดิษฐ์  ได้แก่กราบด้วยองค์ทั้ง ๕ คือ เข่าทั้งสอง  ฝ่ามือทั้งสอง  หน้าผากหนึ่ง ใช้กราบเมื่อนั่งอยู่ในสถานที่ที่จะกราบได้เป็นการแสดงความเคารพอย่างสูง

คำสวดมนต์ไหว้พระประจำวัน

อะระหัง  สัมมาสัมพุทโธ    ภะคะวา

(พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์    ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง)

พุทธัง  ภะคะวันตัง   อภิวาเทมิ

(ข้าพเจ้าอภิวาท  พระผู้มีพระภาคเจ้า     ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน) (กราบ)

สะหวากขาโต   ภะคะวาตา ธัมโม

(พระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว)

ธัมมัง  นะมัสสามิ

(ข้าพเจ้านมัสการพระธรรม) (กราบ)

สุปะฏิปันโน  ภะคะวะโต              สาวะกะ  สังโฆ

(พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้ว)

สังฆัง นะมามิ

(ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์) (กราบ)

คำสวดนมัสการ

(นำ)  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต

(รับ)   อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมา  สัมพุทธัสสะ

นำ)      พุทธัง

(รับ)   สะระณัง คัจฉามิ

ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง  สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง  สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ สังฆังสะระณัง คัจฉามิ

คำสวดพระพุทธคุณ

(นำ)อิติปิโส  ภะคะวา

(รับ) อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชา จะระณะ สัมปันโน  สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ (กราบ)

คำสวดพระธรรมคุณ

(นำ)สะหวาก  ขาโต

(รับ)ภะคะวะตาธัมโม สันทิฏฐิโก      อะกาลิโก เอหิปัสสิโก  โอปะนะยิโก      ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

คำสวดพระสังฆคุณ

(นำ) สุปะฏิปันโน

(รับ    ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ          อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต  สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ             สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ                อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ(กราบ)

 

 

คำแผ่เมตตาให้แก่ตนเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีความสุขเถิด

อะหัง นิททุกโข โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์

อะหัง อะเวโร โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีเวร

อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน

อะหัง อะนีโฆ โหมิ

ขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิฯ

ขอให้ข้าพเจ้า จงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเทอญฯ

……………………..

คำแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์

สัพเพ สัตตา อะเวรา โหนตุ

สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพญาปัชฌา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ

จงเป็นสุขๆ เถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุฯ

จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ

คำกรวดน้ำแบบสั้น

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย ฯ

ขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอญาติทั้งหลายจงเป็นสุขๆ เถิดฯ