หลวงพ่ออินทร์ถวาย ประวัติ

หลวงพ่ออินทร์ถวาย ชื่อเต็มว่า อินทร์ถวาย สันตุสสโก เกิดเมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2488 ท่านเป็นคนอีสานโดยกำเนิด เกิดที่หนองสูง จังหวัดมุกดาหาร เป็นบุตรคนที่ 6 ของคุณพ่อแดงและคุณแม่จอมแก้ว ผิวขำ

ท่านบวชเป็นเณรที่วัดกลางสนาม ตั้งแต่เด็กตอนอายุ 11 ปี โดยมีหลวงปู่กงแก้ว ขันติโก เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นก็ตั้งใจศึกษาปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ที่วัดบรรพตคีรี จังหวัดมุกดาหาร จนมีอายุครบ 20 ปี ก็ได้บรรพชาเป็นภิกษุ จำพรรษาที่วัดศิลาวิเวก จังหวัดมุกดาหาร

ท่านเป็นพระนักปฏิบัติและได้จำพรรษาหรือติดตามพระชื่อดังหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น หลวงปู่คำ คัมภีรญาโณ , หลวงปู่หล้า เขมปัตโต , หลวงปู่จาม มหาปุญโญ , หลวงปู่แหวน สุจิณโณ รวมไปถึงองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน แห่งวัดป่าบ้านตาด จังหวัดอุดรธานี

ต่อมาในปี พ.ศ. 2523 ท่านได้จัดตั้งวัดขึ้นมาเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยท่านเห็นว่าสถานที่ในวัดป่านาคำน้อย น่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมกับการเจริญภาวนาของทุกคน และด้วยปณิธานอันแน่วแน่ จึงทำให้ความตั้งใจของท่านแล้วเสร็จตามเจตนารมณ์ และทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ฝึกอบรมศีลธรรม และบ่มเพาะความรู้ทางจริยธรรม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทั้งวิชชาและจรณะ เพื่อให้กลายเป็นบัณฑิตทางธรรมะที่ดีในอนาคต

นอกเหนือจากความตั้งใจในการสร้างสถานที่ในการบำรุงศาสนาแล้ว ท่านยังมีส่วนร่วมในงานสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาชุมชนอีกด้วย โดยหลวงพ่ออินทร์ถวาย เน้นการช่วยเหลืองานในด้านการศึกษาและสาธารณสุข ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคม ท่านได้ร่วมกับคณะญาติโยม ในการสร้างสถานที่สำคัญในชุมชน อันได้แก่

ด้านการศึกษา สร้างอาคารหอประชุม อาคารอเนกประสงค์ อาคารศูนย์เด็กก่อนวัยเรียน ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ แก่สถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียน ตชด. โรงเรียนมัธยม และมอบทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กๆ

ด้านสาธารณสุข สร้างอาคารพยาบาล จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาล

อื่นๆ สร้างหอประชุมตำรวจ ที่พักสายตรวจ ศูนย์บริการประชาชน และบริจาคยานพาหนะตำรวจ เป็นต้น

การสาธารณกุศลของหลวงพ่ออินทร์ถวาย รวมมูลค่าสูงถึง 100 ล้านบาท ทำให้ในปี พ.ศ. 2549 ท่านได้รับเข็มเสมาธรรมจักรทองคำเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการ และในปี พ.ศ. 2550 ได้รับโล่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเพื่อดูแลพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี ที่อาพาธหรือเจ็บป่วย เพื่อให้พวกเขาได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่อง และสามารถช่วยกันสืบต่อพุทธศาสนาได้ต่อไป

นับว่าหลวงพ่ออินทร์ถวาย ถือเป็นพระสงฆ์ตัวอย่างของการทำความดี ที่แสดงให้เห็นว่า ไม่ว่าคุณจะเป็นใครในสังคม ก็สามารถเป็นคนหนึ่งที่ร่วมสร้างและพัฒนาสังคมที่เราอยู่ให้ดีขึ้นได้