10 เรื่องที่คุณอาจไม่รู้เกี่ยวกับ พระพุทธศาสนา

แม้ พระพุทธศาสนา จะถือกำเนิดและดำรงอยู่อย่างมั่นคงมาเป็นเวลานานกว่า 2,600 ปีแล้ว แต่ก็ยังมีข้อมูลอีกไม่น้อยที่พุทธศาสนิกชนจำนวนมากอาจยังไม่รู้ มาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

1. เจ้าชายสิทธัตถะมีอีกพระนามหนึ่งว่า “อังคีรส” แต่พระราชบิดาโปรดเรียกว่า “สิทธัตถะ” มากกว่า

2. ต้นพระศรีมหาโพธิ เดิมชื่อว่าต้น “อัสสัตถพฤกษ์” แต่ที่เปลี่ยนมาเรียกเช่นนี้เพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใต้ต้นไม้ชนิดนี้ (โพธิหรือโพธิ์ แปลว่า ตรัสรู้)

3. หญ้าที่นายโสตถิยะนำมาถวายเพื่อปูลาดเป็นที่ประทับคือ ต้นตะไคร้หอม

4. สันโดษในทางพุทธศาสนาหมายถึง ความยินดี ความพอใจ และรู้จักพอ มิใช่การอยู่ลำพัง

5. มีตำนานเล่าว่า พระพุทธรูปองค์แรกในพุทธศาสนาสร้างขึ้นจากพระดำริของพระเจ้าปเสนทิ แห่งแคว้นโกศล เป็นพระพุทธรูปยืนสลักด้วยไม้แก่นจันทน์แดงสูงประมาณ 6 - 7 เมตร

6. ประเทศไต้หวันใช้บาตรเป็นภาชนะดินเผาเคลือบ ต่างจากบาตรในเมืองไทยที่มักเป็นบาตรโลหะ

7. บุญที่ให้อานิสงส์สูงสุดคือการเจริญวิปัสสนา เพราะเป็นการสร้างปัญญา ซึ่งจะนำไปสู่การหลุดพ้นหรือนิพพาน

8. เครื่องเขียนกับสมุด คือของสังฆทานที่พระสงฆ์ได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด (จากการสำรวจของรายการ “จุดเปลี่ยน” ในปี 2551)

9. การจุดธูป 3 ดอกเพื่อบูชาพระรัตนตรัยนั้น วิธีปักธูปที่ถูกต้องต้องปักทีละดอก โดยปักดอกหนึ่งด้านซ้ายมือ ดอกหนึ่งปักตรงกลางกระถางธูป อีกดอกหนึ่งปักด้านขวามือ มิใช่ปักรวมกัน

10. การสวดมนต์ที่ผู้สวดมีความเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเทียบเท่ากับการได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ จัดเป็นกุศลกรรมอย่างหนึ่ง