วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

พระครูพิพิธวรการ (หลวงปู่อึก) วัดป่าห้วยเสนง

ประวัติพระครูพิพิธวรการ (หลวงปู่อึก) วัดป่าห้วยเสนง ต.หนองใหญ่ อ.ปราสาท จ.สุรินทร์

พระครูพิพิธวรการ อายุ ๗๒ ปี พรรษา ๕๓ นักธรรมชั้นเอก สังกัดวัดป่าห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยเสนง และเจ้าคณะตำบลหนองใหญ่

สถานะเดิม

ชื่อ บัณฑิต นามสกุล สายแสงจันทร์ เกิดวันอังคาร ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๖ ปีขาล ตรงกับวันที่ ๑๐ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๑ บิดาชื่อ นายชม มารดาชื่อ นางเมียด นามสกุล สายแสงจันทร์ ก่อนบวช อยู่บ้านเลขที่ ๔๕ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

บรรพชา

วันจันทร์ แรม ๓ ค่ำ ปีวอก ตรงกับวันที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๘ ที่วัดพระชีบัวแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พระอุปัชฌาย์ พระครูปราสาทคณาภรณ์ วัดปราสาทวารี ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

อุปสมบท

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๑ ปีกุล ที่วัดพระชีบัวแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พระอุปัชฌาย์ พระครูปราสาทคณาภรณ์ วัดปราสาทวารี ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พระกรรมวาจาจารย์ พระสุรศักดิ์ สุวณฺโณ วัดแจ้งสว่าง ตำบลไพล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

พระอนุสาวนาจารย์ พระมหาบุญมาก มหาปญฺโญ วัดปราสาทวารี ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

วิทยฐานะ

-พ.ศ.๒๔๙๖ สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

-พ.ศ.๒๕๑๖ สอบได้นักธรรมชั้นเอกสำนักศาสนศึกษาวัดพระชีบัวแก้ว

-พ.ศ.๒๕๑๒ ผ่านการอบรมศูนย์ฝึกอบรมจิตตภาวันวิทยาลัย เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

-พ.ศ.๒๕๒๖ จบการศึกษาระดับ ๔ จากโรงเรียนศึกษาผู้ใหญ่วัดพรหมสุรินทร์

-พ.ศ.๒๕๓๙ ผ่านการอบรมหลักสูตรพระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาส ณ วัดสุวรรณวิจิตร

ความสามารถพิเศษ

-แสดงธรรมปุจฉาวิสัสชนาและแสดงธรรมแบบทำนองธรรมวัตร์

-มีความสามารถในงานช่างไม้ ช่างปูน และการก่อสร้าง

-สามารถอ่านและเขียนภาษาขอมโบราณได้เป็นอย่างดี

-สามารถแสดงธรรมเป็นภาษาท้องถิ่นและภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

งานปกครอง

๑.พ.ศ.๒๕๑๐ ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระชีบัวแก้ว ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๒.พ.ศ.๒๕๑๒ เป็นคณะพระธรรมทูตอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๓.พ.ศ.๒๕๑๕ เป็นสมาชิกกลุ่มเผยแผ่ธรรมะประจำจังหวัดสุรินทร์

๔.พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลหนองใหญ่

๕.พ.ศ.๒๕๒๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

๖.พ.ศ.๒๕๒๕ ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตรเจ้าคณะตำบลชั้นตรี ในทินนาม พระครูพิพิธวรการ

๗.พ.ศ.๒๕๒๘ เป็นเจ้าอาวาสวัดป่าห้วยเสนง ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

๘.พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นสมาชิกกลุ่มสหธรรมเพื่อการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์

๙.พ.ศ.๒๕๓๑ เป็นพระธรรมทูตจังหวัดสุรินทร์ จนถึงปัจจุบัน

๑๐.พ.ศ.๒๕๓๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท ในราชทินนามเดิม

๑๑.พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นเอก ในราชทินนามเดิม